Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư. ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (10/05/2012 07:05 am)
Có 8 trường hợp......

1-      Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong CAND

2-      Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp không còn thường trú tại Việt Nam.

3-      Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp không còn đủ phẩm chất đạo đức hoặc không trung thành với Tổ quốc, không tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.

4-      Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp không có bằng cử nhân luật hoặc bằng cử nhân luật là giả mạo.

5-      Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp không còn đủ sức khỏe để hành nghề.

6-      Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

7-      Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.

8-      Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị kết án và bản án có hiệu lực pháp luật.

Hướng dẫn thủ tục (1)

Tên thủ tục:

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong CAND

Lĩnh vực:

Quản lý luật sư

Cơ quan thực hiện:

Vụ Bổ trợ tư pháp,

 

  Trình tự thực hiện:

Đoàn luật sư, Sở Tư pháp hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện người có chứng chỉ hành nghề luật sư đang là cán bộ, công chức có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư;

Bộ trưởng Bộ Tư  pháp xem xét, ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư và gửi quyết định cho người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư , Đoàn luật sư nơi người đó là thành viên, Liên đoàn luật sư Việt Nam, các cơ quan tiến hành tố tụng ở trung ương, Sở Tư pháp địa phương. Trong trường hợp từ chối, Bộ Tư pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người có văn bản đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Bộ Tư pháp đăng báo Pháp luật Việt Nam trong ba số liên tiếp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư;

Liên đoàn luật sư Việt Nam ra quyết định thu hồi thẻ luật sư của người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư;

Ban Chủ nhiệm đoàn luật sư có trách nhiệm thu lại chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của người bị thu hồi chứng chỉ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của Đoàn luật sư, Sở Tư pháp hoặc các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác;

- Giấy tờ chứng minh người có chứng chỉ hành nghề luật sư đang là cán bộ, công chức (Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm.....);

- Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư của người bị đề nghị thu hồi (nếu có);

- Bản sao Thẻ luật sư của người bị thu hồi (nếu có).

Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp đăng báo Pháp luật Việt Nam trong ba số liên tiếp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bổ trợ tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư toàn quốc, các cơ quan tiến hành tố tụng ở TW, Sở Tư pháp địa phương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư

Lệ phí (nếu có): Không

Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Căn cứ pháp lý:

Hướng dẫn thủ tục (2)

Tên thủ tục:

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp không còn thường trú tại Việt Nam

Lĩnh vực:

Quản lý luật sư

Cơ quan thực hiện:

Vụ Bổ trợ tư pháp,

 

Trình tự thực hiện:

Đoàn luật sư, Sở Tư pháp hoặc các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện người có chứng chỉ hành nghề luật sư không còn thường trú tại Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư;

Bộ trưởng Bộ Tư  pháp xem xét, ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư và gửi quyết định cho người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư , Đoàn luật sư nơi người đó là thành viên, Liên đoàn luật sư Việt Nam, các cơ quan tiến hành tố tụng ở trung ương, Sở Tư pháp ở địa phương. Trong trường hợp từ chối, Bộ Tư pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người có văn bản đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư;

Bộ Tư pháp đăng báo Pháp luật Việt Nam trong ba số liên tiếp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư;

Liên đoàn luật sư Việt Nam ra quyết định thu hồi Thẻ luật sư của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư;

Ban Chủ nhiệm đoàn luật sư có trách nhiệm thu lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư của người bị thu hồi chứng chỉ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ Tư pháp, Đoàn luật sư hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của Đoàn luật sư, Sở Tư pháp hoặc các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác;

-  Giấy tờ chứng minh người có chứng chỉ hành nghề luật sư không còn thường trú tại Việt Nam;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư của người bị đề nghị thu hồi (nếu có);

- Bản sao Thẻ luật sư của người bị thu hồi (nếu có).

Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp đăng báo Pháp luật Việt Nam trong ba số liên tiếp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam thu hồi Thẻ luật sư của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bổ trợ tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư toàn quốc, các cơ quan tiến hành tố tụng ở TW, Sở Tư pháp địa phương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư

Lệ phí (nếu có): Không

Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Căn cứ pháp lý:

Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề 6 trường hợp còn lại tương tự như (1) và (2)

Tin liên quan

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập