CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI - (25/08/2011 05:08 am)
Đồng Nai thuộc khu vực miền đông nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nằm ở cửa ngõ phía bắc đồng thời là một trung tâm công nghiệp và đô thị của vùng. Tỉnh Đồng nai có vai trò rất quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, giao lưu thương mại và an ninh quốc phòng trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh trong 5 năm gần nhất đạt trên 13,5% năm, cơ cấu kinh tế hiện tại của tỉnh là nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản chiếm 8,6%, công nghiệp – xây dựng 57,2% và thương mại – dịch vụ 34,2%%; thu nhập bình quân đầu người trên 1.600.000 USD/người/năm.

 

          UBND TỈNH ĐỒNG NAI                             CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 ĐOÀN LUẬT SƯ                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

     

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo quyết định số:          /2011/QĐ-UBND ngày … tháng… năm 2011

của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

 

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN:

1. Bối cảnh xây dựng đề án:

Đồng Nai thuộc khu vực miền đông nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nằm ở cửa ngõ phía bắc đồng thời là một trung tâm công nghiệp và đô thị của vùng. Tỉnh Đồng nai có vai trò rất quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, giao lưu thương mại và an ninh quốc phòng trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh trong 5 năm gần nhất đạt trên 13,5% năm, cơ cấu kinh tế hiện tại của tỉnh là nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản chiếm 8,6%, công nghiệp – xây dựng 57,2% và thương mại – dịch vụ 34,2%%; thu nhập bình quân đầu người trên 1.600.000 USD/người/năm.

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cải cách tư pháp, hội nhập Quốc tế trong những năm gần đây ở Đồng Nai đã có những tác động tích cực đến việc phát triển nghề luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hoạt động luật sư trưởng thành nhanh chóng. Trong 10 năm qua số lượng luật sư của tỉnh Đồng Nai đã tăng lên đáng kể và đang có xu hướng ngày càng phát triển, đồng thời chất lượng hoạt động cũng từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, với sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là của doanh nghiệp cũng đã có sự gia tăng nhanh chóng; số lượng vụ việc khách hàng của luật sư nhiều hơn, đa dạng hơn với những yêu cầu tư vấn từ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; phạm vi hoạt động hành nghề của luật sư ngày càng được mở rộng, tỷ lệ khách hàng ở nước ngoài có xu hướng tăng nhanh.

Đặc biệt, trong thời gian qua với những nội dung cải cách tư pháp đang được triển khai một cách tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu là điều kiện thuận lợi để luật sư tham gia vào tiến trình cải cách tư pháp, tham gia thực chất hơn vào quá trình giải quyết vụ án. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã đánh giá đúng vị trí, vai trò của luật sư trong quá trình giải quyết vụ án, tạo điều kiện cho các luật sư thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình. Sự tham gia của luật sư không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người dân mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa những thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, góp phần bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Mặt khác, quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế đã tạo nhiều cơ hội cho mọi thành phần kinh tế - xã hội phát triển quan hệ hợp tác, giao lưu với các đối tượng nước ngoài. Tuy nhiên, việc phải thực hiện các nghĩa vụ thành viên, các cam kết Quốc tế khi là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới không những đặt Doanh nghiệp của Việt Nam mà còn cả các cơ quan nhà nước Việt Nam trước sức ép cạnh tranh gay gắt hơn không chỉ trên thị trường thế giới mà cả ngay cả thị trường trong nước. Các quan hệ kinh tế, hoạt động thương mại ngày càng sống động, đa dạng và phức tạp hơn. Để chủ động vượt qua thách thức nói trên thì nguồn nhân lực trong nước là một yếu tố vô cùng quan trọng. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh Đồng Nai (bao gồm cán bộ quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và chuyên gia trong các lĩnh vực) còn thiếu và yếu  cả về năng lực chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ. Hiện tại chúng ta còn thiếu một đội ngũ luật sư giỏi, thông thạo pháp luật quốc tế và ngoại ngữ để giải quyết các tranh chấp thương mại và tư vấn cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong đàm phán kinh doanh.

Do vậy, cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, đòi hỏi tỉnh Đồng Nai phải có những chính sách phát triển phù hợp, trong đó có các dịch vụ tư pháp và dịch vụ pháp lý của luật sư, … Việc phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế là nhu cầu hết sức cấp thiết, là lĩnh vực được lãnh đạo ngành chỉ đạo nhằm phục vụ tốt các yêu cầu của cải cách tư pháp. Việc chuẩn bị đội ngũ luật sư giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thông thạo ngoại ngữ là nhu cầu cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quan hệ với đối tác quốc tế. Chính vì vậy, việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án "Chiến lược phát triển luật sư tỉnh Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2020" là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, đồng thời hỗ trợ thiết thực đến hoạt động cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Cơ sở chính trị, pháp lý:

Ngày 02 tháng 06 năm 2005, Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến 2020, trong đó đặt ra một trong những định hướng quan trọng đó là phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị, trong sang về đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội đối với chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế Quốc tế.

Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Quốc hội khóa XI, kì họp thứ 9 ngày 22/06/2006 đã thông qua luật Luật sư, đánh giá một bước tiến mới trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế về luật sư ở nước ta, góp phần nâng cao vị trí của luật sư và nghề luật sư trong sự nghiệp bảo vệ công lý, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bên cạnh đó, sau khi Việt Nam ra nhập tổ chức Thương mại thế giới, ngày 05/02/2007, Ban chấp hành Trung Ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới. Trong đó tiếp tục nêu rõ một trong những chủ trương chính sách lớn của Đảng và nhà nước là đào tạo, bồi dưỡng để hình thành và phát triển được đội ngũ chuyên gia pháp luật và luật sư am hiểu pháp luật Quốc tế, giỏi ngoại ngữ có đủ khả năng tham gia tranh tụng quốc tế.

Tiếp đó, ngày 30/03/2009 Ban bí thư đã ban hành chỉ thị số 33-CT/TW 1 lần nữa khẳng định nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu của xã hội, bảo đảm ngày càng có nhiều luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, giỏi kỹ năng hành nghề luật sư, có trình độ ngang tầm với các luật sư trong khu vực và Quốc tế.

Đặc biệt, ngày 18/1/2010 Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 123/QĐ–TT phê duyệt đề án: "Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020". Trên cơ sở đó, ngày 21/6/2010 Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành quyết định số 1759 triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TT ngày 18/1/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ.

 3. Thực trạng tổ chức và hoạt động luật sư ở tỉnh Đồng Nai:

a. Những kết quả đạt được về tổ chức và hoạt động của luật sư tại Đồng Nai:

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, quy định pháp luật của nhà nước, trong thời gian vừa qua, đội ngũ luật sư Đồng Nai đã có sự phát triển nhanh chóng về số lượng, chất lượng cũng như tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề. Số lượng các luật sư trẻ đã và đang tăng lên nhanh chóng, góp phần trẻ hóa đội ngũ luật sư của tỉnh nhà. Chất lượng đội ngũ luật sư ở Đồng Nai đang từng bước được nâng cao, bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp hóa. Số luật sư có trình độ cử nhân Luật trở lên 100%; số luật sư được trang bị kỹ năng hành nghề gồm cả lý thuyết, thực hành kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp luật sư chiếm 80%, trong số đó có nhiều người đã tập sự hành nghề trong các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam nên có hiểu biết về pháp luật Quốc tế và thông thạo ngoại ngữ.

Được sự quan tâm của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức, hoạt động luật sư tại Đồng Nai đã có sự phát triển vượt bậc, năm 2000 Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai chỉ có 21 luật sư nhưng đến năm 2010 số lượng luật sư tại Đồng Nai đã phát triển số lượng đạt gần 300 luật sư, hơn 100 người tập sự hành nghề luật sư, hoạt động trong hơn 80 tổ chức hành nghề luật sư. Hiện nay, Đoàn luật sư Đồng Nai đứng vị trí thứ 3 toàn quốc về mặt số lượng, chỉ sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Trong hoạt động tham gia tố tụng, hằng năm đội ngũ luật sư đã tham gia hơn 1.000 vụ án hình sự, 2.000 vụ việc về dân sự, 1.500 vụ việc về kinh tế, 700 vụ việc về lao động, 200 vụ việc hành chính, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp. Chất lượng dịch vụ tham gia tố tụng cũng như trách nhiệm của luật sư khi tham gia tố tụng được nâng lên một bước, không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, đương sư mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa những thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, góp phần xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, hàng năm đội ngũ luật sư đã tham gia hơn 3.000 vụ việc tư vấn pháp luật, 2.000 vụ việc về dịch vụ pháp lý khác. Ngoài lĩnh vực truyền thống như hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình các luật sư đã mở rộng và phát triển tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại quốc tế. Nhiều luật sư đã trưởng thành nhanh chóng, tham gia tư vấn những hợp đồng thương mại, dự án đầu tư lớn đạt kết quả tốt.

b. Những yếu kém tồn tại và nguyên nhân:

Đội ngũ luật sư tuy đã có sự phát triển về số lượng nhưng vẫn còn thiếu và yếu về chất lượng. Đặc biệt là trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi của thự tiễn. Hiện tại, đội ngũ luật sư Đồng Nai chỉ có khoảng 10 luật sư thông thạo ngoại ngữ và có khả năng tiếp cận với lĩnh vực tư vấn pháp lý quốc tế. Có chưa tới 20% luật sư có đủ khả năng ngoại ngữ, giao tiếp có tính công việc thông thường.

Nguyên nhân chủ yếu là do hệ quả của quá trình đào tạo chưa chú trọng vào phát triển trình độ ngoại ngữ; đồng thời nguồn để trở thành luật sư cũng rất đa dạng, từ các hệ đào tạo khác nhau (chính qui, tại chức, từ xa) cho đến trình độ và loại ngoại ngữ đã được đào tạo khác nhau, … cũng đều có thể trờ thành luật sư.

c. Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:

Hiện nay, so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới tỉ lệ luật sư trên người dân ở Việt Nam là rất thấp, cụ thể: Việt Nam: 01 luật sư/16.000 người dân; Singgapor: 01 luật sư/1.000 người dân; Nhật: 01 luật sư/4.500; Mỹ: 01 luật sư/250 người dân; các nước phát triển ở Châu Âu bình quân 01 luật sư/300 người dân; …

Từ thực tế đó, có thể khẳng định nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nói chung ở Việt Nam là rất lớn.

Hiện tại tỉnh Đồng Nai có dân số gần 3 triệu người; có trên 29 Khu Công nghiệp với hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước; có sự phát triển mạnh về tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, … Đồng thời, trên địa bàn tỉnh còn có sự hiện diện của các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính có uy tín trong và ngoài nước, … Do vậy, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý là một tất yếu và ngày một phát triển tăng cao, đa dạng, phong phú.

Chính vì vậy, việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ luật sư nói chung và phát triển luật sư phục vụ hội nhập kinh tế Quốc tế của tỉnh Đồng Nai là một nhiệm vụ có tính cấp thiết để góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

II. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm phát triển:

1.1 Phát triển nghề luật sư phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự quản lý của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách tư pháp và hội nhâp quốc tế, phục vụ sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

1.2 Phát triển nghề luật sư nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp, cùng với các cơ quan tư pháp góp phần đảm bảo thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, góp phần bảo vệ công lý, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

1.3 Phát triển nghề luật sư phải kế thừa những thành tựu đã đạt được của nghề luật sư ở Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với trình độ phát triển của đội ngũ luật sư; đáp ứng xu thế phát triển của xã hội, góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.4 Phát triển nghề luật sư phải được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những bước đi vững chắc, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa, hệ thống tư pháp của nước ta và thông lệ của nghề luật sư trên thế giới.

2. Định hướng phát triển

2.1 Phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngủ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.2 Phát triển hoạt động hành nghề luật sư trở thành nghề chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về dịch vụ pháp lý.

2.3 Phát triển tổ chức hành nghề luật sư hành nghề chuyên sâu trong một số lĩnh vực, có khả năng cạnh tranh cao, từng bước chiếm lĩnh thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực và trên thế giới.

2.4 Đảm bảo phát huy tối đa vai trò tự quản trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

2.5 Đổi mới công tác quản lý nhà nước, từng bước giao cho tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, đảm bảo tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.

3. Mục tiêu phát triển:

3.1 Mục tiêu tổng quát:

Phát triển đội ngũ luật sư Đồng Nai đến năm 2020 có từ 800 đến 1.000 luật sư, hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật; nâng cao chất lượng họat động hành nghề của các luật sư nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, từng bước hình thành thị trường dịch vụ pháp lý, tạo nền tảng để phát triển nghề luật sư Việt Nam ngang tầm với các luật sư trong khu vực và trên thế giới. Phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô phù hợp, chuyên môn hóa theo lĩnh vực pháp luật, chú trọng phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Đổi mới công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư trên cơ sở thực hiện có hiệu quả nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư, đề cao trách nhiệm của luật sư cũng như đảm bảo cơ chế để các luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ trong hoạt động hành nghề.

3.2 Mục tiêu cụ thể:

3.2.1 Phát triển số lượng luật sư tỉnh Đồng Nai mỗi năm được từ 50 đến 100 luật sư, đáp ứng tham gia đầy đủ các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Phát triển đội ngũ luật sư hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật, chú trọng đến việc đào tạo đến năm 2020 phải đạt được từ: 100 đến 200 luật sư đủ khả năng phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

●  Giai đoạn 2011 – 2015:

- Phát triển số lượng luật sư trong tỉnh Đồng Nai đến 500 luật sư; đảm bảo tham gia 100% số lượng vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

- Phát triển được hơn 100 luật sư của tỉnh Đồng Nai hành nghề trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại; phát triển số luật sư đạt tiêu chuẩn quốc tế là 05 người.

·        Giai đoạn 2016 – 2020:

- Phát triển số lượng luật sư của tỉnh Đồng Nai đạt tỷ lệ luật sư trên số dân là 1/4.000; đảm bảo tham gia 100% số lượng vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

- Phát triển số luật sư của tỉnh Đồng Nai hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại là 200 người; số luật sư của tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chuẩn quốc tế là 20 người.

3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư, đảm bảo 100% số lượng luật sư của tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp; được trang bị kiến thức về tin học, ngoại ngữ; hình thành đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, am hiểu pháp luật và tập quán quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế ngang tầm với đội ngũ luật sư trong khu vực và trên thế giới.

·                    Giai đoạn 2011 – 2015:

 - Đảm bảo trên 50% số lượng luật sư của tỉnh Đồng Nai được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp luât sư.

- Đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng hơn 100 luật sư của tỉnh Đồng Nai hành nghề trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại được đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề chuyên sâu.

- Đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài để phát triển số luật sư của tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chuẩn quốc tế là 05 người.

·                    Giai đoạn 2016  - 2020:

-  Đảm bảo trên 100% số lượng luật sư của tỉnh Đồng Nai được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp.

- Đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề trong lĩnh vực thương mại quốc tế cho 200 luật sư;

- Đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài để phát triển số luật sư của tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chuẩn quốc tế là 20 người.

3.2.3 Nâng cao chất lượng tham gia tố tụng, chất lượng dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư cung cấp cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảm cơ chế để luật sư tham gia đầy đủ vào các giai đoạn tố tụng, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiêp sử dụng luật sư tư vấn, tham gia giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Đến năm 2020, đảm bảo có trên 50% số lượng vụ án hình sự mà Tòa án đưa ra xét xử có luật sư tham gia; trên 50% số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư thường xuyên.

3.2.4 Phát triển hoạt động hành nghề của luật sư là hoạt động nghề nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho xã hội; gắn kết chặt chẽ trách nhiệm và nghĩa vụ của luật sư trong công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và các nhiệm vụ chính trị xã hội khác. Phát triển thị trường dịch vụ pháp lý đáp ứng đầy đủ nhu cầu của xã hội, hướng đến thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực và trên thế giới

3.2.5 Phát triển số lượng tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý mang tính chuyên nghiệp cao, chuyên môn hóa theo lĩnh vực pháp luật; chú trong phát triển một số tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn từ 50 đến 100 luật sư và từ 100 luật sư trở lên, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Mở rộng phạm vi hoạt động, thị phần pháp luật nước ngoài của các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trong phạm vi khu vực và trên thế giới theo hướng từng bước nội địa hóa các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

·                    Giai đoạn 2011 – 2015:

-               Nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề luật sư;

-               Phát triển được từ 01 đến 02 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn từ 10 đến 50 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại.

●            Giai đoạn 2016 – 2020:

- Phát triển được 02 đến 05 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 20 đến 50 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại quốc tế.

- Mở rộng phạm vi hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Đồng Nai trong phạm vi khu vực và trên thế giới.

- Nội địa hóa được một số tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Đồng Nai.

3.2.6 Phát triển các tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư thống nhất về cơ cấu tổ chức, chuyên nghiệp trong hoạt động, đề cao trách nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo phát huy vai trò tự quản kết hợp với quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

3.2.7 Phối hợp cùng các cơ quan có hẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách để luật sư thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình trong hoạt động hành nghề.

 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:    

1. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT:

- Số lượng luật sư Đồng Nai hiện nay đang đứng vị trí thứ 3 toàn quốc, với gần 300 luật sư và hơn 100 người tập sự hành nghề luật sư. Đến năm 2020 dự kiến số lượng luật sư Đồng Nai là 1.000 luật sư. Do vậy việc xây dựng trụ sở Đoàn luật sư xứng tầm với vị thế và số lượng luật sư của tỉnh Đồng Nai là một nhiệm vụ cấp bách và có tính chiến lược hàng đầu.

- Trụ sở Đoàn luật sư cần phải tọa lạc tại vị trí trung tâm hành chính của tỉnh, có diện tích đất sử dụng trên 1.000m2 , được xây dựng có hội trường, có nhiều phòng để bố trí phòng ban chuyên môn làm việc và thực hiện việc nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo cho luật sư, người tập sự hành nghề luật sư và các đối tượng khác.

- Đoàn luật sư Đồng Nai chịu trách nhiệm chính trong việc đề xuất phương án, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, sở, ban ngành của tỉnh, … trên cơ sở đó trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề án xây dựng trụ sở Đoàn luật sư và trực tiếp chủ trì việc xây dựng cho đến khi hoàn tất việc xây dựng.

- Nguồn tài chính xây dựng trụ sở Đoàn luật sư do ngân sách của tỉnh hỗ trợ và từ các nguồn tài trợ khác được huy động từ cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, …

- Đoàn luật sư phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, Sở xây dựng, … xem xét, đề xuất phương án về quĩ đất, thiết kế xây dựng, … trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Đoàn luật sư phối hợp với Sở Tài chính xem xét, đề xuất về kế hoạch tài chính, ngân sách, nguồn tài trợ, … trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Đoàn luật sư phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, đề xuất tổng thể kế hoạch thực hiện trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Đoàn luật sư tự chịu trách nhiệm về xây dựng, phát triển trang thiết bị phục vụ cho công tác của Đoàn.

- Đoàn luật sư tự chịu trách nhiệm về xây dựng, phát triển trang thiết bị phục vụ cho công tác của Đoàn.

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2015

2. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN LUẬT SƯ:

- Thực hiện kế hoạch của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Đồng Nai về phát triển luật sư, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp tổ chức đào tạo 02 lớp nghiệp vụ luật sư vào năm 2008 và 01 lớp nghiệp vụ luật sư năm 2010, với kết quả gần 250 học viên tốt nghiệp. Kết quả đào tạo đó đã bổ sung nguồn luật sư cho Đoàn luật sư Đồng Nai trong những năm vừa qua là rất lớn. Mặt khác, nguồn đào tạo luật sư hiện nay ở Đồng Nai hiện nay rất nhiều và rất đa dạng, phong phú, bao gồm những cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành tư pháp, các doanh nhân và cá nhân đã tốt nghiệp cử nhân luật, cũng như những cán bộ hưu trí có trình độ cử nhân luật có nhu cầu muốn trở thành luật sư. Do vậy, cần tiếp tục duy trì việc đào tạo nghiệp vụ luật sư tại chỗ để bổ sung nguồn cho đội ngũ luật sư  của tỉnh nhà.

- Về kinh phí đào tạo: UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ học viên có bằng cử nhân luật, có hộ khẩu tỉnh Đồng Nai 30% học phí theo mức thu của Cơ quan đào tạo (Học Viện Tư Pháp hoặc Liên đoàn luật sư Việt Nam); học viên tự đóng góp mức phí học tại chỗ theo sự thỏa thuận với cơ sở tổ chức đào tạo (Đoàn luật sư Đồng Nai).

- Đoàn luật sư Đồng Nai chủ trì phối hợp với Sở Tư Pháp và các sở, ban, ngành liên quan để tiếp tục mở các lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư tại tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2020

·                                            Giai đoạn 2011 – 2015:

- Tiếp tục tổ chức đào tạo mỗi năm một lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư với số lượng 100 học viên;

- Tùy vào tình thình thực tế của địa phương, Đoàn luật sư Đồng Nai chịu trách nhiệm xây dựng phương án, kế hoạch và chủ động trong việc mở lớp đào tạo.

·              Giai đoạn 2015 – 2020:

- Tiếp tục đào tạo nguồn luật sư; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng luật sư và đào tạo phát triển luật sư phục vụ hội nhập kinh tế Quốc tế theo đề án.

3. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN LUẬT SƯ:

3.1 Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư, chú trọng những đối tượng được đào tạo cử nhân luật, đào tạo nghề luật sư hoặc đã được công nhận là luật sư ở nước ngoài.

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2020

3.2 Tăng cường công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho luật sư theo mục tiêu 3.2.2 của đề án.

- Kế hoạch cụ thể:

+ Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư và người tập sự hành nghề luật sư hàng năm bằng nguồn kinh phí của nhà nước theo đề nghị của Sở Tư Pháp;

+ Đoàn luật sư chủ động tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư và người tập sự hành nghề luật sư hàng năm bằng nguồn kinh phí tự có theo kế hoạch của Đoàn.

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.

3.3 Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành và chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, am hiểu pháp luật và tập quán quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, ngang tầm với đội ngũ luật sư trong khu vực và trên thế giới theo mục tiêu 3.2.2 của đề án.

- Kế hoạch cụ thể:

+ Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư và người tập sự hành nghề luật sư hàng năm bằng nguồn kinh phí của nhà nước theo đề nghị của Sở Tư Pháp;

+ Đoàn luật sư chủ động tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư và người tập sự hành nghề luật sư hàng năm bằng nguồn kinh phí tự có theo kế hoạch của Đoàn.

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2020.

4. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ PHỤC VỤ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ:

4.1 Giai đoạn 2011 đến 2015:

- Đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài để phát triển số luật sư của tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chuẩn quốc tế là 05 người.

- Kế hoạch cụ thể:

+ Sở Tư Pháp trên cơ sở đề nghị Đoàn luật sư xây dựng phương án và kế hoạch về nhân sự được cử đào tạo trong nước và nước ngoài trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Kinh phí đào tạo do ngân sách của tỉnh đài thọ trên cơ sở hợp đồng giữa UBND tỉnh với người được cử đào tạo về việc phục vụ, thời gian phục vụ cho tỉnh sau khi hoàn thành khóa học trong nước hoặc nước ngoài.

4.2 Giai đoạn 2015 đến 2020:

- Đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài để phát triển số luật sư của tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chuẩn quốc tế là 20 người.

- Kế hoạch cụ thể:

+ Sở Tư Pháp trên cơ sở đề nghị Đoàn luật sư xây dựng phương án và kế hoạch về nhân sự hàng năm được cử đào tạo trong nước và nước ngoài trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Kinh phí đào tạo do ngân sách của tỉnh đài thọ trên cơ sở hợp đồng giữa UBND tỉnh với người được cử đào tạo về việc phục vụ, thời gian phục vụ cho tỉnh sau khi hoàn thành khóa học trong nước hoặc nước ngoài.

5.                 Củng cố, kiện toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề luật sư; phát triển một một số tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn, hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật:

                         Củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý, điều hành tổ chức hành nghề luật sư.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2015

5.2     Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển các tổ chức hành nghề luật sư nuớc ngoài tại Đồng Nai  do các luật sư Việt Nam thành lập, làm Trưởng Chi nhánh hoặc Giám đốc công ty.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2012

5.3     Thực hiện việc liên doanh, liên kết để hình thành một số tập đoàn công ty luật lớn của Việt Nam có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2020

6.     Xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của luật sư trong hoạt động hành nghề:

                         Xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường cơ chế cung cấp thông tin, khả năng tiếp cận giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với dịch vụ pháp lý của luật sư.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2012

6.2    Xây dựng các cơ chế, chính sách kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đặc biệt là đội ngũ doanh nghiệp; có chính sách ưu đãi đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2020

6.3    Ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm luật sư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình trong hoạt động hành nghề.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2020

6.4 Xây dựng cơ chế phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; xử lý kỷ luật luật sư và xử lý vi phạm pháp luật.

 Thời gian thực hiện: 2011 – 2012

7. Phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư trên cơ sở nguyên tắc kết hợp với quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

7.1 Xây dựng Đoàn luật sư thống nhất về cơ cấu tổ chức, nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn.

7.2 Phát huy vai trò tự quản của đoàn luật sư trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

Phát huy vai trò tự quản của Đoàn luật trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

7.3 Đào tạo, bồi dưỡng nguồn luật sư có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và trách nhiệm cho các chức danh lãnh đạo của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2020

7.4 Ban hành các Quy chế nội bộ của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan của tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư.

Thời gian thực hiện: 2011 – 2012

7.5 Ban hành các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tối đa vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trên cơ sở nguyên tắc kết hợp với quản lý nhà nước.

IV.           Tổ chức thực hiện.

            Sở tư pháp :

-         Chủ trì, phối hợp với các cơ sở, ngành liên quan xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chủ trương liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ luật sư nói chung và phát triển đội ngũ luật sư hội nhập kinh tế quốc tế.

-         Giúp UBND tỉnh thực hiện và tổ chức  giám sát, kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện đề án bảo đảm đúng mục tiêu được cấp có  thẩm quyền phê duyệt.

-         Giúp UBND tỉnh theo dõi sơ kết, tổng kết đề án, chịu trách nhiệm tổng  hợp tình hình và đánh giá kết quả thực hiện đề án.

            Sở tài chính:

-         Chủ trì hướng dẫn và bố trí ngân sách thực hiện đề án.

-         Xây dựng chính sách ưu đãi về thuế đối với các tổ chức hành nghề luật sư, tham gia đào tạo luật sư hội nhập kinh tế quốc tế.

            Các cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp:

-         Chủ động phổ biến, tuyên truyền đề án đến cán bộ, công chức và viên chức trong đơn vị.

-         Phối hợp với Sở tư pháp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn luật sư tỉnh thực hiện tốt nội dung đề án này.

            Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai:

- Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai có kế hoạch chi tiết phối hợp chặt chẽ với Sở tư pháp và các sở ngành có liên quan trong việc xây dựng các chủ trương và triển  khai thực hiện đề án phát triển đội ngũ luật sư và đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong quá trình thực hiện đề án, giao sở tư pháp phối hợp với các sở, ngành và  tổ chức có liên quan báo cáo tiến độ, tập hợp những khó khăn, vướng mắc để  báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tin liên quan

Video Clip

Hỗ trợ trực tuyến

    VP ĐOÀN LUẬT SƯ 0613.823.744
    kinhdoanhyahoo

    HOTLINE: 0913.614.222
    quangcaoyahoo

Thống kê truy cập